Infobulletin humanrights.ch: Menschenrechts-Aussenpolitik

humanrights.ch Dezember 2002 (pdf, 8 S.)
Menschenrechts-Aussenpolitik der Schweiz u.a.m.

31.12.2002